Visegrad Fund

Názov projektu:

Láska k zemi – kľúčová pre zmenu klímy vo Vyšehrádskych krajinách

Obdobie implementácie:

1.6.2020 – 31.10.2021

Donor:

Tento projekt je spolu-financovaný  vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu. Funkciou fondu je zvýšiť počet nápadov na trvalú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zdieľanie skúseností, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy krajín Vyšehradskej štvorky.

Partneri projektu:

Ekologický institut Veronica je profesionálne pracovisko Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svojou expertnou a vzdelávacou činnosťou poskytuje interpretáciu odborných environmentálnych tém. Pôsobí v Brne a v Hostětíně, zaoberá sa mestským, tak aj vidieckym prostredím. Aktivity rozvíja v širokom zábere od miestneho detailu po medzinárodné súvislosti „z Hostětína po Evropu“.

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jablunkov je pobočným spolkom ČSV, z.s., ktorý sídli v Prahe. Členmi sú chovatelia včiel (fyzické i právnické osoby) ako aj priaznivci včelárstva. Medzi hlavné úlohy patrí starostlivosť o rast odbornej a spoločenskej úrovne členov, pôsobenie na mládež a jej získavanie pre chovateľskú činnosť, spolupráca s vládnymi i mimovládnymi inštitúciami a ďalšie aktivity vedúce k podpore včelárskeho odboru.

Názov spolku TRIANON, z.s. založeného roku 2003 vychádza zo systému triád v pilotnom programe Bez bariér bez hranic® – týmito aktivitami spolok prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti a trvale udržateľnému rozvoju prihraničného regiónu Česka, Poľska a Slovenska. Spolok sídli v Českom Tešíne. Každoročne organizuje množstvo aktivít v oblasti environmentálnej osvety a edukácie pre žiakov a študentov.

Cieľom Občianskeho združenia Chováme doma je šíriť osvetu, propagovať a podporovať chov hospodárskych zvierat, tradičné poľnohospodárstvo, ľudové zvyky a tradície a pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. OZ sídli v obci Čierne na Kysuciach.

Nadácia New City (Új Város Alapítvány) so sídlom v Budapešti bola založená v roku 1993. Vydáva mesačník Új Város a online spravodajstvo a je aktívnym vydavateľom rôznych publikácií a kníh. Jednou z jej aktivít je dialóg medzi generáciami, organizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ochrana kultúrneho dedičstva a tiež cezhraničná spolupráca.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design je Poľský partner projektu so sídlom v Bielsko-Biała. Je to iniciatíva zameraná na zmysluplné využitie potenciálu inovatívnych ľudí a najmä dizajnérov priemyselného dizajnu pre hospodársky a kultúrny rozvoj. Cenné sú partnerove skúsenosti s udržateľným ekodizajnom pre krajinu ako aj environmentálne vzdelávanie pre deti a mládež v rámci rôznych projektov.