Jazero na kopci – Voda pre klímu

Ozdraviť klímu môžeme jednoduchým, no efektívnym zadržiavaním dažďovej vody, tam kam dopadne. Prečo je to potrebné? Ľudská činnosť (napr. odlesňovanie, zmeny odtoku vody vplyvom urbanizácie, poľnohospodárska prax, ktorá vedie len k maximalizácii produkcie) vedie k znižovaniu schopnosti krajiny prirodzene zadržiavať vodu. Voda nemá šancu zostať v krajine, presakovať, nasýtiť pôdne póry alebo doplniť vodonosné vrstvy. Zadržiavanie dažďovej vody prispieva k regenerácii prírodných zdrojov a klímy. Naopak, dažďová voda, ktorá bez úžitku odteká prináša povodňové riziká.

Zároveň sú tieto opatrenia dôležité na zmiernenie dopadov extrémnych výkyvov počasia v dôsledku klimatickej zmeny. Prívalové dažde a záplavy, dlhotrvajúce sucho a nedostatočná distribúcia vody počas roka sú problémy, ktoré pociťujeme už aj na Slovensku.

Chcete sa dozvedieť viac? Navštívte Bioklimatický park Drienová a presvedčte sa, že nenáročné a prírode blízke opatrenia dokážu regenerovať poškodenú krajinu, vrátiť život do pôdy a ozdraviť klímu.

V rámci aktivity sa v Bioklimatickom parku v apríli 2022 inštalovalo nové vodozádržné opatrenie v ovocnom sade starých odrôd – „Jazero na kopci“.

Workshopy Voda pre klímu

Zaujíma Vás ako môžeme optimalizovať množstva vody v krajine, predchádzať suchu, ochrániť sa pred prívalovými dažďami a povodňami, obnoviť biodiverzitu a zachovať ekosystémové služby krajiny?

Pripravujeme workshopy v rámci ktorých budete mať možnosť absolvovať prehliadku vodozádržných opatrení v Bioklimatickom parku Drienová a prakticky sa zapojiť do rôznych aktivít spojených so zadržiavaním a využívaním vody v krajine. V rámci projektu plánujeme celkovo 10 workshopov.

Pre koho sú workshopy určené? Pre poľnohospodárov, farmárov, zástupcov miest, obcí i verejnosť.

Termíny workshopov budú zverejňované na našej webstránke a facebooku.

Ak chcete byť informovaní vopred a zaistiť si miesto vyplňte tento REGISTRAČNÝ FORMULÁR alebo nám napíšte na park.drienova@bioklimapark

Mapa vodozádržných opatrení v Bioklimatickom parku Drienová

Chcete si prísť pozrieť vodozádržné opatrenia? Prevedie Vás nimi aj táto mapka:

Fotogaléria workshopy Voda pre klímu

Prvé 2 workshopy sa konali v máji 2022 a boli zamerané na vytvorenie unikátneho viničného sadu v Bioklimatickom parku Drienová, v ktorom sú vysadené sadenice unikátnych odrôd muštového i stolového viniča vhodných pre chladnejšie oblasti, ktoré tu budú pestované prírode blízkym spôsobom. Cieľom je vytvorenie praktickej ukážky prispôsobovania sa zmene klímy v regióne – schopnosti plodín adaptovať sa a zabezpečovať ľuďom potravu v nových podmienkach. Pre sadenice je teraz životne dôležité privádzať dostatok vlahy, ktorú bude v období sucha zabezpečovať veterné čerpadlo čerpajúce vodu do zberných nádrží. Okrem praktickej – manuálnej časti workshopu mali účastníci možnosť absolvovať prehliadku ostatných vodozádržných opatrení v areáli s výkladom ich funkcie pre jednotlivé časti parku. Workshopy sme zakončili spoločným obedom v prírode a bohatou diskusiou o čom inom ako o vode.

Ďalší workshop sa konal v júli 2022. V spolupráci s Obcou Ďurčiná a MVO Ľudia a Voda sa budovali vodozádržné opatrenia – drevné hrádzky priamo v prírode v doline Krakotné v katastri Obce Ďurčiná. Táto dolina napája vodou vodojem pre Obec Ďurčiná a prebytočná voda slúži na napájanie vodozádržných opatrení v Bioklimatickom parku Drienová.

Extrémne výkyvy počasia nás nútia hľadať jednoduché, rýchle a efektívne riešenia, ktorými pomôžeme našej krajine znižovať ich následky. V prípade sucha a povodní vidíme takéto praktické riešenia v realizácii plošných opatrení na zadržiavanie dažďovej vody v krajine.

V prípade sucha ide o jednoduché opatrenia, ktoré pomáhajú krajine obnoviť schopnosť zadržiavať vodu a využívať ju pre ľudí, poľnohospodárstvo, biodiverzitu. V prípade prívalových dažďov je to schopnosť absorbovať väčšie množstvo vody a spomaľovať povodňové vlny.

Priamo v teréne sa budovania takýchto opatrení zúčastnila v rámci slovensko-gréckej spolupráce skupina expertov z gréckeho Ministerstva životného prostredia a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorí hľadajú možnosti spolupráce v oblasti zalesňovania a obnovy území poškodených požiarmi, dlhotrvajúcim suchom a povodňami v dôsledku klimatickej krízy. Následne navštívili Bioklimatický park Drienová, kde sa pri lektorovanej prehliadke opatrení mohli presvedčiť o ich účinnosti.