KLÍMA BEST

Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu

Hlavným cieľom projektu je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, informovanosti a správaní cieľových skupín v boji proti klimatickej zmene. Projekt predstaví jednoduché opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy na našom vidieku i v mestách. Projektové aktivity ukážu, ako môžu malé zmeny v každodennom živote prispieť k boju proti zmene klímy. Základom budú praktické ukážky najmä v súvislosti so zadržiavaním dažďovej vody a využívaním pôdy šetrným ku klíme, využívaním obnoviteľnej energie, zeleným a čistým vykurovaním, mobilitou šetrnou ku klíme, zelenou infraštruktúrou a ochranou biodiverzity. Dôležitým cieľom projektu je i výmena bilaterálnych poznatkov, skúseností a osvedčených postupov v rámci nórsko-slovenskej spolupráce v snahe zvýšiť povedomie a gramotnosť o zmene klímy a jej dopadoch na Slovensku.

Aktivity projektu

Obdobie implementácie

02/2022 – 02/2024

Grant a spolufinancovanie

Projekt KLÍMA BEST – Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu získal grant z Nórska v sume 184 636 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 32 583 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 24 136 € z vlastných zdrojov prijímateľa, Občianskeho združenia Ekoenergia. Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia o zmene klímy na Slovensku.

Partneri projektu

The Energy Farm International Foundation je medzinárodná nadácia so sídlom v Nórsku, ktorej cieľom je rozvíjať a zakladať energetické centrá tzv. „energy farms“ po celom svete. Tieto centrá produkujú i využívajú obnoviteľnú energiu – predovšetkým solárnu energiu a biomasu. Aktivity týchto centier sú postavené na troch princípoch: byť miestom pre získavanie vedomostí – od know-how po show, byť miestom pre obchod – výroba, využívanie a dodávky obnoviteľnej energie a byť miestom stretávania sa – na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni.

International Development Norway je Nórska organizácia poskytujúca poradenské a manažérske služby projektom, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. Prostredníctvom globálnej siete expertov uľahčujú výmenu skúseností a projektovú spoluprácu so zameraním na obehové hospodárstvo, zelenú energiu, podnikanie, vzdelávanie a sociálnu inklúziu, výrobu, IKT a inovácie.

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

Nórske granty na Slovensku

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Publicita projektu

Kontaktná osoba pre publicitu:

Kristína Wimmerová, email:park.drienova@gmail.com, tel.: 0918 395 090